TGS. EP. 05. 01. 00
Rev. 01. 19. januar 2007
Godkendt af.: KV

5. Forarbejdning af varer på salgsarealer

5.1 Udbud af lokaliteter

Formål:

Grønttorvet skal sikre egnede lokaliteter til engroshandel med frugt og grønt.

Risikovurdering:

Høj risiko. Grønttorvet er fra 1958, og beregnet til engrossalg af frugt og grønt, hvorfor det nødvendigvis ikke lever op til de samme krav, som stilles i forbindelse med forarbejdning af frugt og grønt. I forbindelse med modernisering og ændringer af grøntsektionen vil Grønttorvet så vidt det er muligt sikre at eventuelle krav til forarbejdning af frugt og grønt inddrages i projekterne.

Brugeransvar:

At lejere efterlever de gældende regler og lejekontrakter samt at sikre egnede faciliteter til forarbejdning af varer.

Grønttorvets ansvar:

Vedligeholdelse af det lejede, så ofte sådant under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter er påkrævet, påhviler udlejer. Grønttorvet skal ved løbende vedligeholdelse og forbedring af bygningsmassen sørge for, at faciliteter lever op til gældende lovgivning. Grønttorvet skal ved nybyggeri inddrage alle krav og aspekter vedrørende byggeri til opbevaring, forarbejdning og handel med fødevarer.

Grønttorvets opgave:

Grønttorvet foretager løbende vedligeholdelse af bygningsmassen samt dens faciliteter. Fejl og mangler bliver dagligt rapporteret og prioriteret ved hjælp af dagsrapporten, som Grønttorvets medarbejdere har adgang til og er forpligtet til at bruge.

Referencer:

EU-forordning nr. 852/2004 om fødevarehygiejne.
Familie- og Forbrugerministeriets bekendtgørelse nr. 1271 af 13. december 2004 om fødevarehygiejne.
Lejekontrakter for medlemmer i torvehallen

5.2 Rengøring

Formål:

At sikre en rengøringsstandard på de enkelte virksomheders salgsarealer, så forarbejdning af varer kan ske uden fare for kontaminering af fødevarer.

Risikovurdering:

Høj risiko. Ingen eller mangelfuld rengøring forringer hygiejnen og skaber dermed grobund for virus og bakterier, der kan forurene varerne. Endvidere vil det kunne tiltrække skadedyr.

Brugeransvar:

Hver dag inden torvet forlades, rengøres benyttet gulvareal, arealet i salgsgaden og hovedgaden til midten samt hele sidegangen. Bygningsdele i sidegange op til vindueskant, samt egne porte og søjler ved salgsarealer fra gulv og til 3,20 m over gulvareal skal rengøres. Ved forarbejdning af varer skal disse faciliteter være rengøringsvenlige og faciliteterne skal rengøres dagligt efter brug.
Rengøringsfrekvenser og omfang skal fremgå af den enkelte virksomheds egenkontrolprogram.

Grønttorvets ansvar:

At sikre rengør af alle bygningsdele og overordnede installationer fra 3,20 m over gulv til engroshandel.

Grønttorvets opgave:

Grønttorvet rengør alle bygningsdele og overordnede installationer fra 3,20 m over gulv.
Ved hovedrengøring rengør Grønttorvet søjler og sidevægge helt ned til gulv.
Behov for hovedrengøring vil løbende blive vurderet.
Daglig kontrol af rengøringsstandard i grøntsektionen.

Referencer:

EU-forordning nr. 852/2004 om fødevarehygiejne.
Familie- og Forbrugerministeriets bekendtgørelse nr. 1271 af 13. december 2004 om fødevarehygiejne.
Torveorden.
Ordens- og færdselsreglement.
Lejekontrakter.
Ordensreglementet.
Regulativ for medlemmers lejemål i Grønttorvet Københavns torvehal.

5.3 Temperaturkontrol/ventilation

Formål:

At skabe de bedst mulige forhold til forarbejdning af godkendte varer i torvehallen.

Risikovurdering:

Lav risiko. Frugt og grøntprodukter kan være temperaturfølsomme, men udsættes ved forarbejdning på salgsarealer ikke for en nævneværdig temperaturpåvirkning.

Brugeransvar:

Det påhviler den enkelte lejer selv at holde varer på køl under forarbejdning, hvis det kræves.

Grønttorvets ansvar:

Jf. lejekontrakt for medlemmer har Grønttorvet ikke noget ansvar men tilstræber gennem det kollektive anlæg med central styring af temperatur og ventilation at opretholde en minimumtemperatur på 8-9o C. i grøntsektionen. Grønttorvet kan ikke køle torvehallen, men med automatisk regulering af ventilation og åbning af vinduer tilstræbes det at holde temperaturen nede i de varme måneder.

Grønttorvets opgave:

Gennem centralstyringsanlægget at regulere temperatur og ventilation i grøntsektionen. Grønttorvet har ikke mulighed for at nedkøle grøntsektionen så muligheden for at sænke temperaturen er begrænset til, at der kan åbnes vinduer for at øge ventilationen.

Referencer:

EU-forordning nr. 852/2004 om fødevarehygiejne.
Familie- og Forbrugerministeriets bekendtgørelse nr. 1271 af 13. december 2004 om fødevarehygiejne.
Lejekontrakt for medlemmer i torvehallen

5.4 Belysning

Formål:

At sikre orienteringsbelysning samt sikre varer mod eventuelle glassplinter fra armaturer.

Risikovurdering:

Lav risiko. Belysning vurderes generelt ikke at udgøre en risiko vedrørende fødevaresikkerhed ved frugt og grønt. En korrekt belysning kan dog have en betydning for at kunne udføre en ordentlig rengøring.
Ved påkørsler af lofthængte armaturer med truck, kan varer blive forurenet med glassplinter.

Brugeransvar:

Egne monterede ekstra lyskilder bør på sigt være afskærmede og splintfri.

Grønttorvets ansvar:

Grønttorvets lyskilder bliver løbende vedligeholdt. Ved udskiftning skal en ny type splintfrie armaturer overvejes. Grønttorvet vurderer løbende nye lyskilder.
Grønttorvet er forpligtiget til at sikre orienteringsbelysning.

Grønttorvets opgave:

Defekt eller manglende belysning rapporteres og prioriteres gennem dagsrapporten.
Ødelagte armaturer eller manglende lyskilder udskiftes en gang om ugen.

Referencer:

EU-forordning nr. 852/2004 om fødevarehygiejne.
Familie- og Forbrugerministeriets bekendtgørelse nr. 1271 af 13. december 2004 om fødevarehygiejne

5.5 Serviceydelser

Formål:

At sikre levering af elektricitet, varme, vand, afløb og kloakering til engroshandel. Ved forarbejdning af varer på salgsarealer vil grønttorvet så vidt det er muligt bidrage til at sikre samme serviceydelser så forarbejdning kan finde sted uden risiko for forurening.

Risikovurdering:

Lav risiko. Frugt og grønt under forarbejdning er kun kort tid på salgsarealer.

Brugeransvar:

Det er brugernes eget ansvar at sikre varerne ved forarbejdning af varer og ved svigt af en serviceydelse.

Grønttorvets ansvar:

Grønttorvet leverer efter aftale elektricitet, varme, vand, afløb og kloakering til de enkelte virksomheder.
Grønttorvet forestår vedligeholdelse af ovennævnte installationer.
Grøntorvet påtager sig intet ansvar for forbigående forstyrrelser i el- og varmeforsyning, men har pligt til snarest at afhjælpe forstyrrelsen.

Grønttorvets opgave:

Ved forarbejdning af varer kan forsyningskæden af elektricitet, varme, vand, afløb og kloakering efter aftale løbende kontrolleres enten via centralstyringsanlægget, runderinger i fast frekvens og/eller diverse servicekontrakter.
Fejl og mangler på ovenstående serviceydelser rapporteres gennem dagsrapporten og prioriteres dagligt. Grønttorvet sikrer udbedring, enten ved egne medarbejdere eller ved eksterne leverandører.

Referencer:

EU-forordning nr. 852/2004 om fødevarehygiejne.
Familie- og Forbrugerministeriets bekendtgørelse nr. 1271 af 13. december 2004 om fødevarehygiejne
Lejekontrakt for medlemmer I torvehallen

5.6 Personlig hygiejne

Formål:

Ved korrekt personlig hygiejne at nedbringe risikoen for human kontaminering af frugt og grønt med virus og bakterier.

Risikovurdering:

Høj risiko. Forarbejdning af frugt og grønt stiller krav til en høj hygiejne idet der er direkte kontakt med den enkelte vare.

Brugeransvar:

Instruktion til medarbejdere i hygiejne. Endvidere instrueres i, at der ikke må ryges, hvor der forarbejdes fødevarer.

Grønttorvets ansvar:

Grøntorvet instruerer egne medarbejdere i, at der er rygeforbud i grøntsektionen og hvor der i øvrigt forarbejdes fødevarer.

Grønttorvets opgave:

Grønttorvet oplyser ved skiltning, at der ikke må ryges i grøntsektionen. Bliver rygeforbudet ikke overholdt, henstiller Grønttorvets medarbejdere til, at rygningen stoppes eller fortsættes uden for grøntsektionen. I værste fald kan der blive tale om bortvisning af rygeren.
Grønttorvet har i øvrigt ingen opgaver, idet Grønttorvets medarbejdere ikke har nogen kontakt med varerne ved forarbejdning på salgsarealer.

Referencer:

EU-forordning nr. 852/2004 om fødevarehygiejne.
Familie- og Forbrugerministeriets bekendtgørelse nr. 1271 af 13. december 2004 om fødevarehygiejne.

5.7 Affaldsbortskaffelse

Formål:

At sikre daglig bortskaffelse af affald på salgsarealer, så kontaminering af fødevarer undgås.

Risikovurdering:

Middel risiko. Affald skal dagligt bortskaffes af den enkelte virksomhed ved forarbejdning af varer. Da det er åbne fødevarer er der skærpet risiko for kontaminering.

Brugeransvar:

Det er de enkelte virksomheders ansvar at sikre daglig bortskaffelse af affald. Bortskaffelsen må ikke være til gene eller skade for Grønttorvet eller grøntsektionens øvrige virksomheder. At der dagligt kun hensættes 1 klar sæk med fejeaffald.

Grønttorvets ansvar:

Grønttorvet fjerner dagligt 1 klar sæk med fejeaffald, som hver virksomhed sætter ud til hovedgaden.
Grønttorvet tømmer dagligt de ophængte affaldsposer.

Grønttorvets opgave:

Ophængte affaldsposer i grøntsektionens hovedgade tømmes dagligt.
Medlemmerne har tilladelse til dagligt, at hensætte 1 klar sæk med fejeaffald ved søjlerne i hovedgaden, hvor den afhentes af Grønttorvets medarbejdere.
Affaldet bortskaffes som brændbart affald ved affaldsanlægget.

Referencer:

EU-forordning nr. 852/2004 om fødevarehygiejne.
Familie- og Forbrugerministeriets bekendtgørelse nr. 1271 af 13. december 2004 om fødevarehygiejne.
Regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune af 19. juni 1997.
Lejekontrakt.
Ordens- og færdselsreglement af den 1. april 2005.
Ordensreglement af den 1. maj 2004.
Regulativ for medlemmers lejemål i Grønttorvet København A/S torvehal af 14. marts 2001.

5.8 Skadedyrsbekæmpelse

Formål:

At forebygge kontaminering af fødevarer med ekskrementer, virus og bakterier fra skadedyr.

Risikovurdering:

Middel Risiko. Der henstår ofte vare på salgsarealer uden for normal åbningstid.

Brugeransvar:

At udføre skadedyrsbekæmpelse på salgsarealerne. Ved konstatering af skadedyr på salgsarealer skal det straks anmeldes til Miljøkontrollen København og Grønttorvet.

Grønttorvets ansvar:

Grønttorvet fører daglig kontrol med udlagte spor og opsatte fælder i torvehallen. Grønttorvet vil sektionere angrebne områder på salgsarealer på opfordring. Miljøkontrollen vil forestå bekæmpelse ved konstatering på fællesarealer.

Grønttorvets opgave:

Der foretages daglige runder, hvor de opsatte fælder og de udlagte sporingssystemer kontrolleres. Der foretages daglig rapportering af rundernes resultater.
Ved konstatering af skadedyr rapporteres jf. gældende regler til Miljøkontrollen.
Salgsarealer kontrolleres ved daglige rundringer for fejl og mangler, hvor skadedyr kan trænge ind. Fejl og mangler medtages i dagsrapporten og danner grundlag for at forebygge med det samme.
Endvidere regulerer Grønttorvet duer, måger og sortfugle, som kommer ind i grøntsektionen.
Opstilling af sektioneringsmateriel ved konstatering af skadedyr samt bekæmpelse af disse.

Referencer:

EU-forordning nr. 852/2004 om fødevarehygiejne.
Familie- og Forbrugerministeriets bekendtgørelse nr. 1271 af 13. december 2004 om fødevarehygiejne.
Bekendtgørelse nr. 611 af 23/06/2001 om bekæmpelse af rotter m.v.

5.9 Uddannelse

Formål:

At sikre de enkelte medarbejdere tilstrækkelig uddannelse i hygiejne og fødevaresikkerhed, så kontaminering af fødevarer undgås.

Risikovurdering:

Middel risiko. Forarbejdning af varer på salgsarealer stiller specifikke krav til uddannelse af medarbejdere.

Brugeransvar:

Uddannelse af medarbejdere i personlig hygiejne og fødevaresikkerhed, herunder hvor der må ryges.

Grønttorvets ansvar:

Grønttorvet har ikke noget ansvar på dette punkt, idet Grønttorvet ikke er involveret ved forarbejdning af frugt og grønt på salgsarealerne.

Grønttorvets opgave:

Grønttorvet udarbejder en instruktion i almindelig hygiejne og rygepolitik til medarbejdere ansat ved Grønttorvet København A/S.
Grønttorvet kan medvirke til afholdelse af lokale kurser og uddannelse i forbindelse med fødevaresikkerhed.

Referencer:

EU-forordning nr. 852/2004 om fødevarehygiejne.
Familie- og Forbrugerministeriets bekendtgørelse nr. 1271 af 13. december 2004 om fødevarehygiejne.
Familie- og Forbrugerministeriets bekendtgørelse nr. 1094 af 14. november 2005 om uddannelse i fødevarehygiejne.

Siden er opdateret den 28. marts 2007

Luk
Luk